S akým dokumentom bude úradný preklad zviazaný?

Úradný prekladateľ v prekladateľskej doložke čestne vyhlasuje, že priložený preklad zodpovedá zneniu originálu a svojim podpisom a odtlačkom svojej úradnej pečiatky túto skutočnosť potvrdzuje. V praxi je možné zviazať úradný preklad s tromi typmi dokumentov:

Úradný preklad sa zväzuje spolu s dokumentom v pôvodnom jazyku, ktorý zadá zákazník na preklad. Pôvodný dokument Vám teda ako zákazníkovi nezostane.

1. Notársky osvedčená kópia originálu. V tomto prípade Vám originál dokumentu zostane. Toto riešenie je vhodné v prípadoch, kedy originál potrebujete na ďalšie účely, resp. ho potrebujete archivovať.

Notársky osvedčenú kópiu vyhotoví notársky úrad. Ak je preklad určený na použitie v zahraničí, upozornite na to notára. Vyhotoví overenie kópie dokladu na použitie v zahraničí. Pri použití v zahraničí musí byť overenie na kópii originálu vyhotovené samotným notárom. Pri úradných prekladoch určených na použitie v SR postačuje, aby kópiu originálu overil zamestnanec notára.

Notár nemusí byť v kancelárii každý deň. Preto odporúčam do notárskej kancelárie vopred zatelefonovať, vysvetliť, že potrebuje overiť kópiu pre použitie do zahraničia, či takúto službu robia a kedy bude notár k dispozícii.

Je potrebné sa dohodnúť, či notársky overenú kópiu dáte vyhotoviť sami alebo potrebujete, aby som notára s Vaším originálom navštívila ja. Pravdaže je možné takúto dodatkovú službu za poplatok so mnou dohodnúť.

2. Preklad obyčajnej kópie originálu. Táto možnosť Vám ako zákazníkovi šetrí čas, pretože mi sken dokumentu jednoducho pošlete mailom, ja si ho vytlačím a zviažem s mojím úradným prekladom. Overte si prosím vopred s adresátom prekladu, či akceptuje obyčajnú kópiu.

3. Preklad originálu. V tomto prípade sa prosím uistite, či originál nebudete potrebovať, resp. máte originálov viac a jeden Vám nebude chýbať.

Odovzdanie hotového prekladu je možné osobne, resp. zaslať poštou na Vami určenú adresu.

Odhliadnuc od toho, či na preklad zadávate notárky overenú kópiu, obyčajnú kópiu alebo originál dokumentu, prosím vo všetkých prípadoch zaslať sken mailom na katarina@ivankova.sk kvôli spracovaniu cenovej ponuky (stanovenie počtu normostrán).

Odporúčam vopred preveriť s adresátom prekladu (úrad, firma), či budú akceptovať úradný preklad zviazaný s notársky overenou kópiou, resp. bude postačovať obyčajná kópia.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *