Čo je apostila a apostilácia dokumentov?

V dnešnom globalizovanom svete je stále častejšie potrebné, aby oficiálne dokumenty získavali právnu účinnosť aj v zahraničí. Tento proces zahŕňa aj apostiláciu, ktorá zabezpečuje uznanie dokumentov v zahraničí. Apostila je forma overenia, ktorá potvrdzuje pravosť verejného dokumentu na medzinárodnej úrovni. Tento proces je definovaný Haagskou konvenciou z roku 1961, ktorej cieľom bolo zjednodušiť a urýchliť proces overovania dokumentov medzi jej signatárskymi štátmi. Dokument, ktorý je opatrený apostilou, je uznávaný bez potreby ďalšieho overovania v ktorejkoľvek krajine, ktorá je signatárom konvencie. Ktoré krajiny podpísali Haagskú konvenciu? Zoznam signatárskych krajín je dostupný na nasledujúcom linku: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 Ako vyzerá aspotila? Kedy je potrebná apostilácia?...

S akým dokumentom bude úradný preklad zviazaný?

Úradný prekladateľ v prekladateľskej doložke čestne vyhlasuje, že priložený preklad zodpovedá zneniu originálu a svojim podpisom a odtlačkom svojej úradnej pečiatky túto skutočnosť potvrdzuje. V praxi je možné zviazať úradný preklad s tromi typmi dokumentov: Úradný preklad sa zväzuje spolu s dokumentom v pôvodnom jazyku, ktorý zadá zákazník na preklad. Pôvodný dokument Vám teda ako zákazníkovi nezostane. 1. Notársky osvedčená kópia originálu. V tomto prípade Vám originál dokumentu zostane. Toto riešenie je vhodné v prípadoch, kedy originál potrebujete na ďalšie účely, resp. ho potrebujete archivovať. Notársky osvedčenú kópiu vyhotoví notársky úrad. Ak je preklad určený na použitie v zahraničí, upozornite...