S akým dokumentom bude úradný preklad zviazaný?

Úradný prekladateľ v prekladateľskej doložke čestne vyhlasuje, že priložený preklad zodpovedá zneniu originálu a svojim podpisom a odtlačkom svojej úradnej pečiatky túto skutočnosť potvrdzuje. V praxi je možné zviazať úradný preklad s tromi typmi dokumentov: Úradný preklad sa zväzuje spolu s dokumentom v pôvodnom jazyku, ktorý zadá zákazník na preklad. Pôvodný dokument Vám teda ako zákazníkovi nezostane. 1. Notársky osvedčená kópia originálu. V tomto prípade Vám originál dokumentu zostane. Toto riešenie je vhodné v prípadoch, kedy originál potrebujete na ďalšie účely, resp. ho potrebujete archivovať. Notársky osvedčenú kópiu vyhotoví notársky úrad. Ak je preklad určený na použitie v zahraničí, upozornite...